Personvernerklæring

Byggopp-Logo

PERSONVERNERKLÆRING FOR BYGGOPP M&R
Behandlingsansvarlig
Det er daglig leder som på vegne av Byggopp M&R er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Opplysninger som blir innhentet og lagret
Lærlinger:
Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødsels-og personnummer, læretid, lærefag
Dokumentasjon fra vitnemål, attester, PPT, lege, NAV, barnevern mm.
Kopi av lærekontrakt
Møtereferat
Halvårssamtaler
Firmaopplysninger:
Firmanavn, post -og besøksadresse, fakturaadresse, telefon, e-post, kontonummer, navn og personopplysninger på faglig leder.

Formål og grunnlag for behandlingen
Opplysningene blir delt med fylkeskommunen for å opprette lærekontrakter og opplæringskontrakter og for å tilrettelegge en best mulig opplæring ut fra lærlingen/lærekandidaten sine forutsetninger.
– Søke om tilretteleggingstilskudd og tilrettelagte fag-/svenneprøver.
– Sikre dokumentasjon på gjennomført opplæring
– Dersom firma- og personopplysninger skal brukes til annet, skal særskilt samtykke innhentes.

Med bakgrunn i en faglig vurdering, vil det i hvert enkelt tilfelle avgjøres om når formålet med behandlingen av personopplysningene er oppfylt.

Informasjonssikkerhet og rettigheter for den registrerte
Byggopp M&R sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Opplysninger av sensitiv karakter oppbevares digitalt med tilgang gjennom BankID, personlige passord, eller er innelåst i arkiv.
Vi behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at det kan kreves innsyn i og flytting av egne person-opplysninger, samt kreves retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene

Sletting av personopplysninger
Personopplysninger slettes når formålet med oppbevaringen opphører, samtykke trekkes tilbake eller i.ht gjeldene lovverk. Det oppbevares personopplysninger digitalt i 2 år etter endt læretid. Etter dette blir opplysningene lagt i fjernarkiv som slettes fysisk etter 5 år.

Kontaktinformasjon
Henvendelse om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting sendes skriftlig til følgende adresse:
post@byggfagene.no